Disclaimer

Aan deze website kunnen enkele geen rechten, noch verplichtingen en of enige andere vorm van aansprakelijkheid worden ontleend.

Aansprakelijkheid
De op deze website getoonde informatie wordt door ThissenGroutarsVrancken Team Notarissen met voortdurende zorg en aandacht samengesteld, doch voor de juistheid,  volledigheid en voortdurende actualiteit van de gegevens kan niet worden ingestaan.

ThissenGroutarsVrancken Team Notarissen vrijwaart zich van alle eventuele ontstane misverstanden en/of procedurefouten. ThissenGroutarsVrancken Team Notarissen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen informatie en voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook die voortvloeit uit of enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website.

Links naar andere sites
Verwijzingen naar sites die niet door ThissenGroutarsVrancken Team Notarissen worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Er is geen controle over de bereikbaarheid van de aangeroepen sites en er wordt geen verantwoording gedragen hiervoor, noch voor de inhoud daarvan.

Hoewel ThissenGroutarsVrancken Team Notarissen uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan ThissenGroutarsVrancken Team Notarissen niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Het gebruik van links in deze website wil niet zeggen dat ThissenGroutarsVrancken Team Notarissen de algehele websites als representief en of toereikend ziet.

Persoonlijke gegevens
ThissenGroutarsVrancken Team Notarissen respecteert de privacy van haar bezoekers en behandelt uw persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk.

ThissenGroutarsVrancken Team Notarissen houdt zich het recht voor ingevoerde NAW en/of mailgegevens op te slaan en te gebruiken voor eventuele berichtgeving van toekomstige acties of andere marketingactiviteiten.

Copyright
Geen enkel onderdeel van deze website mag zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van ThissenGroutarsVrancken Team Notarissen hergebruikt worden, of uitgezonden, in welke vorm dan ook, zoals elektronisch, of mechanisch inclusief fotokopiëren en of registreren.