Erfgenamen altijd aansprakelijk voor legaten

Wie een erfenis zuiver aanvaard, neemt daarmee alle daaruit voortvloeiende rechten en plichten op zich. Ook de verplichting om legaten uit te keren, als die uit het testament blijken. Het niet nakomen van een verplichting kunnen zij zelfs niet in de schoenen schuiven van een door een in het testament aangestelde executeur.

Onlangs sprak de rechtbank Amsterdam zich uit over een zaak waarin de executeur had nagelaten een legaat uit te keren en de gehele erfenis over de erfgenamen – waaronder hijzelf – te verdelen en uit te betalen. De stichtingen die het legaat hadden moeten krijgen, stelden de erfgenamen aansprakelijk tot uitbetaling van het legaat. De overige erfgenamen vroegen de rechter om opheffing of wijziging van het legaat omdat hun mede erfgenaam tevens executeur zijn werk niet goed had gedaan.

De wet is er duidelijk over dat een legaat ten laste komt van de gezamenlijke erfgenamen. Daarmee ontstaat voor de stichtingen de mogelijkheid om verhaal te halen bij de erfgenamen, vanwege de zuivere aanvaarding zowel op hun erfdeel als op hun vermogen. De rechter kan het legaat alleen wijzigen of opheffen als er na het overlijden van de erflater omstandigheden zijn ingetreden die er toe leiden dat ongewijzigde handhaving van het legaat niet redelijk en billijk is. Het onzorgvuldig optreden van een executeur valt daar niet onder. Ook het feit dat de erfgenamen het uitgekeerde deel al hebben opgemaakt, is geen reden om anders met het legaat om te gaan.

De erfgenamen moeten om die reden de legaten naar evenredigheid van hun erfdeel betalen uit de nalatenschap. En als dat niet voldoende blijkt, moeten ze bijpassen uit hun eigen vermogen.

Wilt u meer weten over de aansprakelijkheid van erfgenamen voor legaten die aan derden worden toegekend? Bel ons voor het maken van een afspraak.