Opeisbaarheid legitieme portie onterfde kinderen vergt duidelijkheid in testament

Het komt wel eens voor dat een ouder zijn kinderen onterft ten gunste van zijn tweede echtgenote. Vaak is een slechte verhouding tussen ouder en kinderen daarvan de oorzaak. Kinderen hebben op grond van de wet echter altijd recht op een deel van de erfenis van hun ouder, de zogeheten legitieme portie. De legitieme portie omvat de helft van het bedrag dat elk kind afzonderlijk zou hebben ontvangen als hij of zij niet zou zijn onterfd. Wanneer een kind de legitieme portie kan opeisen, hangt af van wat daarover in het testament is opgenomen.

Als in het testament een clausule ontbreekt dat de kinderen hun erfdeel niet kunnen opeisen zolang hun stiefmoeder leeft, is dat erfdeel gewoon opeisbaar na het overlijden van hun vader. Dat bleek ook uit een uitspraak van het Hof Den Haag in een dergelijke situatie.

Dat uit de onterving in het testament en het feit dat de vader in onmin met zijn kinderen leefde kon worden afgeleid dat haar overleden echtgenoot niet wilde dat de kinderen tijdens haar leven hun legitieme portie konden opeisen, overtuigt het Hof in de betreffende casus niet. De vader had niet uitdrukkelijk in zijn testament opgenomen dat de legitieme portie pas opeisbaar zou worden als zijn nieuwe echtgenote overleden zou zijn. Voor de rechter is uiteindelijk van belang wat – in dit geval – de vader heeft willen regelen en onder welke omstandigheden hij dat gedaan heeft.

In dit concrete geval gaat het er dan om of objectief kan worden vastgesteld dat de verstandhouding tussen vader en kinderen bij het maken van het testament zo slecht was dat vader ook niet zou hebben gewild dat de legitieme portie al tijdens leven van zijn nieuwe echtgenote opgeëist zou kunnen worden. Omdat dat niet objectief meer kan worden vastgesteld, is het opeisen van de legitieme portie door de kinderen in deze betreffende zaak gerechtvaardigd.

Wilt u meer weten over de opeisbaarheid van legitieme porties? Bel ons voor het maken van een afspraak.