Toestemming partner ook nodig bij risicovolle verlenging van overeenkomsten

In de wet is geregeld dat een echtgenoot voor bepaalde handelingen de toestemming van zijn of haar partner nodig heeft. Wordt die toestemming niet gevraagd of gekregen en de handeling wordt toch gedaan, is die handeling vernietigbaar. Het wil met die toestemmingseis nog wel eens misgaan.

Een recent voorbeeld is een overeenkomst waarin de looptijd van een aandelenlease werd verlengd. Zeven jaar geleden heeft de Hoge Raad bepaald dat een aandelenlease onder bepaalde omstandigheden moet worden aangemerkt als koop op afbetaling. Voor een geldige overeenkomst tot koop op afbetaling is toestemming van de echtgenoot nodig.

De oorspronkelijke overeenkomst was gebaseerd op aandelen die door iemand gekocht waren met van een instelling geleend geld. Diens partner had voor die overeenkomst geen toestemming gegeven en wilde nu ook van de rechter een uitspraak tot vernietiging ervan. De rechter wees die eis af omdat de vordering tot vernietiging was verjaard. De termijn van drie jaar voor die eis was verjaard. Bij het Hof voerde de partner aan dat ook voor de verlenging van de leaseovereenkomst toestemming nodig was en daarom van verjaring geen sprake kon zijn. Ook daar ving de partner bot. Het Hof achtte een verlengingsovereenkomst geen zelfstandige overeenkomst en daarom geen basis voor verplichte toestemming.

De Hoge Raad ging echter in cassatie in op de bedoeling van de wet om getrouwde partners in hun belang en in het belang van hun gezin tegen elkaar te beschermen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om handelingen die flinke gevolgen kunnen hebben voor hun financiële positie. Dat leidt tot de conclusie dat ook voor verlengingsovereenkomsten toestemming van de partner nodig is. Aan verlenging kleven dezelfde bezwaren als aan de oorspronkelijke overeenkomst. Immers leidt verlening tot nieuwe verplichte maandtermijnen voor een nieuwe periode.

Wilt u voorkomen dat handelingen met financieel risico niet worden vernietigd? Bel ons voor een afspraak over de eventuele noodzaak van toestemming van uw partner.