Uitkering voorschot erfdeel bij voldoende ruime erfenis

Steeds meer nalatenschappen worden door een in het testament benoemde executeur afgehandeld. Die moet zorgen voor een correcte afwikkeling en krijgt niet alleen te maken met allerlei regels en voorschriften maar ook met verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid. Soms moet er zelfs een rechter aan te pas komen. Bijvoorbeeld voor het afdwingen van uitbetaling van een voorschot op de erfenis.

Begin dit jaar speelde een zaak voor de rechter waarin een erfgenaam die een deel van de erfenis van zijn moeder zou krijgen de executeur om een voorschot had gevraagd. Hij verkeerde in financiële nood en de nalatenschap was ruim genoeg.

De executeur volgde het wettelijke uitgangspunt bij de afwikkeling van een nalatenschap. Daaruit volgt dat er pas een verdeling komt als de “executele” - het werk van de executeur - is afgesloten. Bovendien bepaalt de wet dat bij een verdeling de totale erfenis moet worden verdeeld. De executeur ging er van uit dat een voorschot strijdig zou zijn met dit uitgangspunt.

De rechter zag wel mogelijkheden om een voorschot uit te keren. De taak van de executeur is om de goederen van de nalatenschap te beheren en de schulden van de nalatenschap te betalen. Die werkzaamheden moet hij uitvoeren als voorbereiding op de verdeling van de nalatenschap. Of hij een voorschot aan een erfgenaam kan uitkeren, hangt er van af of de ontvanger voldoende aannemelijk kan maken dat er een belangrijke reden is om een voorschot uit te keren.

In het betreffende geval verkeerde de ontvanger in financiële nood omdat hij al meer dan drie jaar werkloos was en vanwege de omvang van de erfenis niet in aanmerking kwam voor een uitkering op grond van de Participatiewet. De nalatenschap was honderd keer zo groot als het voorschot waar de erfgenaam om vroeg en er waren geen schulden. Daarnaast bood de nalatenschap voldoende ruimte om het gevraagde voorschot te voldoen.

De erfgenaam had recht op meer dan tien keer het gevraagde voorschot. Voor de rechter was de omvang van de erfenis het de omvang van het deel waar de erfgenaam recht op had, reden om voorbij te gaan aan de strakke uitleg van de wettelijke bepalingen en het voorschot toe te kennen. Het voorschot zou later, bij de verdeling, moeten worden verrekend.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis of een voorschot daarop? Bel ons voor het maken van een afspraak.