Volmacht is geen vrijbrief voor opname geld voor eigen kosten

Veel kinderen hebben als mantelzorger een volmacht van hun ouder(s) om geld op te nemen van hun rekening voor uitgaven die de ouders anders zelf zouden doen. Als die ouder(s) wilsbekwaam zijn, hoeft de gevolmachtigde geen rekening en verantwoording over die opnames of uitgaven af te leggen in de nalatenschap van die ouders. Dat geldt overigens niet voor alle kosten.

Of een gevolmachtigde rekening en verantwoording moet afleggen aan (overige) erfgenamen hangt van meer af dan alleen de wilsbekwaamheid van de volmachtgever. Ook de aanleiding voor het financiële beheer door het kind is van belang, evenals de verhouding tussen de ouder en de gevolmachtigde. Daarnaast spelen ook het gebruik in familierelaties en de mate waarin de gevolmachtigde zelfstandig kon handelen een rol. Tot slot wordt ook rekening gehouden met de mate waarin de volmachtgever de handelingen van de gevolmachtigde kon overzien, of de volmachtgever voor zijn of haar belangen kon opkomen en de aard en inhoud van de handelingen van de gevolmachtigde.
Als bijvoorbeeld sprake is van zorgbehoevendheid van de volmachtgever waarin het kind (de gevolmachtigde) voorziet en hij of zij het vertrouwen heeft gekregen van de volmachtgever om over het banksaldo te kunnen beschikken, moet niet zo maar worden aangenomen dat er rekening en verantwoording moet worden afgelegd. Dat vindt echter een grens als de gevolmachtigde geld heeft opgenomen voor zichzelf, welke uitgaven niet tot het normale patroon behoren. Een voorbeeld hiervan zijn opnamen voor gemaakte reis-, parkeer- en administratiekosten.
Voor dergelijke handelingen geldt wel degelijk een plicht om rekening en verantwoording af te leggen aan (mede)erfgenamen. Wie dat niet doet of niet kan, moet deze opnamen weer in de nalatenschap storten.

Wilt u meer weten over het afleggen van rekening en verantwoording in een volmacht situatie? Bel ons voor het maken van een afspraak.