Bewijs aansprakelijkheid bestuurders vergt strak onderbouwd bewijs

Er moet heel wat gebeuren voordat bestuurdersaansprakelijkheid tot persoonlijke gevolgen voor bestuurders in privé leidt. Dat blijkt ook weer uit een zaak waarin een bedrijf de activa van een ander bedrijf overneemt en later (b)lijkt dat het aantal overgenomen contracten van de overnemende partij niet spoort met de werkelijkheid.

De overname betrof activa van een bedrijf dat later failliet ging. De overnemende partij voelde zich misleid over het aantal overgenomen onderhoudscontracten. Daardoor kon de beoogde jaaromzet niet worden behaald. Het bedrijf stelde de oud-bestuursleden van het bedrijf dat de activa had overgedragen, aansprakelijk voor de geleden schade.

Het is daarmee wel aan de overnemende partij om te bewijzen dat hij is misleid bij het sluiten van de overname-overeenkomst, dat hij niet tijdig kon vaststellen dat de beoogde jaaromzet niet gehaald zou kunnen worden en dat de bestuurders van de overgenomen onderneming wisten dat hun bedrijf een hieruit voortvloeiende schadeclaim niet zou kunnen dragen.

Voor bestuurdersaansprakelijkheid moet in deze situatie eerst worden vastgesteld dat het overgenomen bedrijf contracten niet is nagekomen of onrechtmatig heeft gehandeld. Als dat gebeurt is, moet nog blijken dat de overnemende partij juist daardoor schade heeft geleden. De vervolgvragen zijn of de overgenomen partij geen middelen (meer) heeft om die schade te vergoeden en of bestuurders daarvoor een persoonlijk verwijt treft.

In dit specifieke geval bleek dat in de overnamedocumenten geen aantallen lopende onderhoudscontracten zijn vermeld. Wel is er een lijst aangeleverd met onderhoudscontracten, onder vermelding van adressen en de jaaromzet per adres. Bij het merendeel van die adressen stond een jaaromzet van nul vermeld. Op grond hiervan kon de overnemende partij opmaken hoe groot de omzet was, door de wel vermelde jaaromzetten per adres op te tellen. Er is daarom volgens de Rechtbank geen sprake van een misleidende lijst.

Volgens de overnemende partij zou er op basis van historische jaarcijfers gerekend mogen worden op een bepaalde jaaromzet, die bij lange na niet haalbaar is. Ook dat bewijs moet de overnemende partij zelf leveren, namelijk dat de overgenomen partij hem op dit punt hebben misleid. Van misleiding zou sprake zijn als de bestuurders van de overgenomen partij een onjuiste voorstelling zouden hebben gegeven van de in voorgaande jaren behaalde omzet.

Bovendien heeft ook de overnemende partij een eigen onderzoekplicht. Dat is belangrijk als komt vast te staan dat deze aan de hand van de cijfers en overige informatie zelf tot het oordeel had kunnen komen dat de omzetverwachting niet realistisch zou zijn. Als dat komt vast te staan is de conclusie helder: eigen schuld.

Wilt u meer weten over aansprakelijkheid bij overdracht en overname van een bedrijf? Bel ons voor het maken van een afspraak.