Jaarlijkse verrekening huwelijkse voorwaarden essentieel voor ondernemers

De meeste mensen die op huwelijkse voorwaarden getrouwd zijn hebben in hun huwelijkse voorwaarden een verrekenbeding opgenomen. In veel gevallen gaat het dan om een periodiek verrekenbeding. Als dat bij u het geval is, doet u er goed aan om jaarlijks de verdeling van het overgespaarde inkomen en winst met elkaar te bespreken en vast te leggen.

De meeste ondernemers / directeur-grootaandeelhouders willen hun onderneming of aandelen niet in een gemeenschap van goederen terecht laten komen en kiezen dan voor huwelijkse voorwaarden. Vaak wordt daarin gemeenschap van goederen uitgesloten en wordt een periodiek of finaal verrekenbeding opgenomen. In geval van een periodiek verrekenbeding wordt het jaarlijks niet bestede inkomen gedeeld. Doet u dat niet, dan beschouwt de rechter dat beding later als finaal beding, waarbij wordt gedaan alsof u in gemeenschap van goederen getrouwd was.

Nu de jaarrekeningen worden vastgesteld, is het ook een goed moment om – als uw huwelijkse voorwaarden een periodiek verrekenbeding kennen – met uw partner te bespreken welk deel van de winst tussen u beiden verdeeld gaat worden. Belangrijk is dat u in uw huwelijkse voorwaarden duidelijk heeft omschreven welke inkomsten u onderling wilt verrekenen. Is dat alleen het salaris, of ook de revenuen uit vermogen? Moet de hele ondernemingswinst worden verdeeld, of alleen dat deel dat u in het afgelopen jaar uit de BV heeft opgenomen?

Als u dat niet goed heeft omschreven, of als u niet jaarlijks heeft verrekend, blijkt in de praktijk dat menig geschil hierover bij de rechter moet worden beslecht.

Het belang van jaarlijkse verrekening is duidelijk. Daarmee voorkomt u dat u later het hele of gedeeltelijke ondernemingsvermogen moet verrekenen. Bezie of het inkomensbegrip in uw huwelijkse voorwaarden nog steeds weergeeft wat u beiden op dit moment zou willen. Als dat van elkaar afwijkt, is aanpassing nodig. Dat kunt u bijvoorbeeld doen met een vaststellingsovereenkomst. Daarin regelt u dan de verrekenvordering zoals die tot nu toe is ontstaan.

Wilt u meer weten over huwelijkse voorwaarden voor ondernemers in het algemeen of een op uw wensen afgestemde omschrijving van het inkomensbegrip in uw huwelijkse voorwaarden in het bijzonder? Bel ons voor het maken van een afspraak.