Rekening courant dga-ondernemer verrekenen bij echtscheiding

Veel directeuren-grootaandeelhouder (dga) van een BV hebben in privé een rekening-courant schuld aan hun BV. Wat moet er met die schuld gebeuren als het tot een echtscheiding komt? Bij een huwelijk in gemeenschap van goederen wordt ook deze schuld eerlijk over beide partners verdeeld. Als er op huwelijkse voorwaarden is getrouwd, kan dat zomaar anders zijn.

In geval van huwelijkse voorwaarden met een finaal verrekenbeding wordt er hetzelfde afgerekend als bij gemeenschap van goederen. Partners rekenen bij een dergelijk beding met elkaar af alsof zij in gemeenschap van goederen waren getrouwd. Dat geldt voor zowel bezit als voor schuld.

Is er sprake van een periodiek verrekenbeding, dan wordt alles anders. Bij een periodiek verrekenbeding hebben partners afgesproken dat al wat gespaard is van hun inkomen, jaarlijks verrekend (met elkaar gedeeld) wordt. In de praktijk verzuimen veel partners tijdens huwelijk om daadwerkelijk jaarlijks het overgespaarde inkomen met elkaar te verrekenen. In die gevallen moeten zij bij echtscheiding het vermogen verrekenen dat met het overgespaarde inkomen is verkregen. Geldt dat dan ook voor de rekening-courantschuld van de dga?

Een periodiek verrekenbeding heeft eigenlijk alleen betrekking op gespaard inkomen en niet op verlies. Er zijn rechters die op grond van de wet stellen dat verlies niet in de verrekening mag worden betrokken. Dan blijft de rekening courant schuld voor rekening van de dga en wordt niet in de verrekening meegenomen. Daartegenover staat dat vermogen bestaat uit positieve en negatieve onderdelen. Als uit de som van positieve en negatieve vermogensonderdelen een positief saldo overblijft, moet deze verrekend worden. Blijft er een negatief saldo over, dan wordt er niet verrekend. Bij een periodiek verrekenbeding kan immers geen negatief saldo worden gedeeld.

Als de rekening courant schuld is aangegaan om kosten van de huishouding te financieren – kleding, vakantie en dergelijk – is het nog maar de vraag of die schuld niet zou moeten worden verdeeld. Deze vraag ligt nu voor bij de Hoge Raad. Voor dga's en hun partners is het, zolang die uitspraak er nog niet is, zaak om zich bewust te zijn van de onzekerheid en daar naar te handelen.

Wilt u meer weten over rekening courant schulden bij echtscheiding? Bel ons voor het maken van een afspraak.