Uiteenlopende risico's voor aansprakelijkheid bestuurders BV

Het leek allemaal zo simpel. Wie als ondernemer onderneemt in een BV, blijft bij een faillissement zelf – in privé – buiten schot. Toch staan de kranten bol van voorbeelden waarbij een bestuurder van een grotere of kleinere onderneming in privé aansprakelijk wordt gesteld voor het nakomen van verplichtingen van de BV of voor het faillissement. Zo simpel is het dus niet. De vraag is wanneer u als ondernemer in een BV zelf aansprakelijk kunt worden gesteld.

Uit de wet- en regelgeving blijken uiteenlopende gronden te bestaan voor aansprakelijkheid.

  • Aansprakelijkheid ten opzichte van de BV
  • Aansprakelijkheid ten gevolge van faillissement
  • Aansprakelijkheid wegens uitgekeerde dividenden

U bent ten opzichte van de BV aansprakelijk als u uw taak niet naar behoren vervult en de BV daardoor schade lijdt. De vraag is dan of u een ernstig verwijt kan worden gemaakt, of u de BV onbehoorlijk hebt bestuurd. Als dat niet het geval is, verleent de algemene vergadering van aandeelhouders u decharge. Zodra dat gebeurd is, bent u in principe niet meer aansprakelijk.

Bij een faillissement wordt opnieuw de vraag actueel of u uw taak naar behoren hebt vervuld. Er wordt ook beoordeeld of u de jaarrekening(en) tijdig hebt gepubliceerd en een goede administratie hebt bijgehouden. Om u in dit geval aansprakelijk te stellen moet er een vermoeden bestaan dat u op deze punten bent tekortgeschoten. Het is dan aan u om aan te tonen dat dat vermoeden niet juist is. Mogelijk kunt u bijvoorbeeld een andere oorzaak van het faillissement aantonen.

Tot slot bent u als bestuurder van een BV ook verantwoordelijk voor besluiten om dividend uit te keren. Als de algemene vergadering besluit om dividend uit te keren terwijl u weet dat de BV daarna niet meer of niet meer volledig aan haar verplichtingen kan voldoen, dan ontloopt u uw aansprakelijkheid niet. Dat geldt ook voor aandeelhouders die willens en wetens het dividend hebben geïncasseerd. Echter, voor hen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat zij aan dividend ontvingen.

Deze aansprakelijkheid geldt ook bij vermindering van kapitaal van de BV en bij inkoop van eigen aandelen.

Ga niet door tegen beter weten in. De bescherming tegen aansprakelijkheid geldt alleen als er geen sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Wilt u meer weten over de aansprakelijkheidsrisico's van bestuurders van BV's ? Bel ons voor het maken van een afspraak.