Erfgrensproblemen oplossen met verkrijgende verjaring of grenscorrectie

Een niet aflatend dankbaar onderwerp voor een TV programma als “De rijdende rechter” is onenigheid over de erfgrens tussen buurpercelen. Mr. Frank Visser heeft vaak zijn handen vol aan schuimbekkende buren die elkaar voor rotte vis uitmaken in een landjepik situatie. Hoewel het natuurlijk vermakelijk is om buren op TV zo met elkaar bezig te zien is voorkomen zoals altijd beter dan genezen.

Niet alleen de rijdende rechter houdt zich met erfgrensconflicten bezig, ook rechters hebben er regelmatig mee te maken. Het hof Amsterdam deed onlangs uitspraak in een dergelijk conflict.

Iemand meende op grond zogenaamde verkrijgend verjaring recht te hebben op de eigendom (via een erfgrenscorrectie) van een perceel dat formeel eigendom is van zijn buurman. Hij gebruikte deze grond al jaren. Deze buren waren nog on speaking terms en lieten in overleg een landmeter van het kadaster opdraven met als doel de werkelijke erfgrens tussen de buurpercelen aan te wijzen. Zij spraken af zich neer te zullen leggen bij het oordeel van het kadaster.

Na de uitmeting bleek inderdaad dat hij ten onrechte grond in gebruik had van zijn buurman. Hij wilde echter niet meewerken aan de erfgrenscorrectie en bleef zich beroepen op verkrijgende verjaring (waar hij normaal gesproken ook recht op zou hebben). Zijn buurman was het daar niet mee eens en stapte alsnog naar de rechter.

Het hof oordeelde dat het recht op verkrijgend verjaring teniet gegaan is omdat met de buurman was afgesproken dat beiden zich zouden neerleggen bij de uitkomst van de op beider verzoek uitgevoerde kadastrale meting. Uit die meting bleek grenscorrectie nodig te zijn, zodat er geen sprake kon zijn van verjaring. Laat het niet zover komen. Onduidelijkheden en onenigheid over erfgrenzen zijn aan de orde van de dag.

Wilt u meer weten over verjaring en wat daarmee te maken heeft? Of speelt er in uw situatie een erfgrensprobleem? Bel niet de rijdende rechter maar bel ons. Wij maken een zorgvuldige inventarisatie van uw situatie en adviseren u hoe het probleem voor u zo gunstig mogelijk op te lossen.