Wijziging situatie heeft niet altijd gevolg voor erfdienstbaarheid

In veel koopovereenkomsten en leveringsakten zijn erfdienstbaarheden opgenomen. Wat zijn dat eigenlijk? Kortweg  gezegd is een erfdienstbaarheid het recht om gebruik te maken van een stuk grond, ook al bent u niet zelf de eigenaar. Voorbeelden hiervan zijn het recht van overpad, de gemeenschappelijke dakgoot bij rijtjeshuizen en leidingen (telefoon, water, riolering) die door de grond van het naburige erf lopen. Met verloop van de tijd veranderen situaties, die  kunnen dan effect hebben op de erfdienstbaarheid.

Een mooi voorbeeld daarvan was eerder dit jaar aan de orde bij het Hof Den Bosch. Halverwege de vorige eeuw was er een erfdienstbaarheid van weg gevestigd over de grond van een buurman. Na wat bouwwerkzaamheden op het perceel van de buren werd de erfdienstbaarheid nog steeds uitgeoefend, maar met een andere route over het perceel. Die aanpassing werd destijds ook vastgelegd in een notariële akte. De bouwwerken zijn inmiddels afgebroken, zodat wat in de laatste akte is vermeld niet meers strookt met de werkelijke situatie. Reden voor de buurman om de kantonrechter te vragen de erfdienstbaarheid weer naar de oorspronkelijke vorm terug te brengen. Dat verzoek wordt gehonoreerd, wat er weer toe leidt dat de gebruiker van de weg in beroep gaat.

In dergelijke kwesties is het uitgangspunt altijd de laatst formeel vastgelegde situatie. Degene op wiens grond de erfdienstbaarheid rust, moet bewijzen dat verlegging van – in dit geval – de weg geen “vermindering van genot” voort de gebruiker teweeg brengt. Hij mag de weg wel verleggen als de nieuwe plaats van de weg binnen de grenzen van het recht van erfdienstbaarheid valt. Ook staat niet iedere vermindering van genot verplaatsing van de erfdienstbaarheid in de weg. Het wordt wel een probleem als in redelijkheid moet worden vastgesteld dat het genot door de verlegging vermindert. Dat laatste bleek in de zaak voor het Hof Den Bosch het geval.

Wilt u meer weten over de verplichtingen die voortvloeien uit erfdienstbaarheden waar u mee te maken heeft of gaat krijgen? Bel ons voor het maken van een afspraak.